Žádost o poskytování služby

Přijímáme pouze žádost vyplněnou na náš formulář:
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 
Kompletní a platná žádost by měla obsahovat:
  • vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem zájemce o službu (nebo opatrovníka, zmocněnce)
  • aktuální lékařskou zprávu od praktického lékaře nebo propouštěcí zprávu z hospitalizace
  • kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (pokud byl přiznán)
Součástí žádosti pro službu Domov se zvláštním režimem je vyjádření odborného lékaře - psychiatra nebo neurologa. K žádosti na Domov pro seniory se vyjádření odborného lékaře přikládá pouze tehdy, pokud ho zájemce o tuto službu ambulantně navštěvuje.
 
Vyplněné dokumenty můžete přinést osobně do SENIOR centra Blansko, p.o. nebo zaslat poštou na adresu:
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 2363/3
678 01 Blansko
Pokud se rozhodnete předat žádost osobně, můžete ji předat pracovnicím podatelny denně (pondělí - neděle) v čase 7 - 17 hod., nebo sociálním pracovnicím v úřední dny; pro případné osobní jednání (možno i mimo tuto dobu) si prosím předem sjednejte schůzku.
 
Jakmile bude Vaše žádost doručena do SENIOR centra Blansko, p.o., v nejbližším možném termínu bude provedeno sociální šetření v místě Vašeho současného pobytu. Pokud je žadatel schopen dostavit se do zařízení, je s ním osobní jednání provedeno v kanceláři sociálních pracovnic.
O termínu sociálního šetření budete vždy předem informováni.
Následně bude žádost posouzena v Komisi pro zařazení žádostí do evidence žadatelů, která pracuje ve složení ředitel , vedoucí úseku sociální péče, vedoucí úseku zdravotní a rehabilitační péče, sociální pracovníci. 
V případě kladného vyřízení Vaší žádosti písemně obdržíte "Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o umístění".
V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky k umístění do zařízení,  bude Vám zasláno písemné vyrozumění o nezařazení žádosti do evidence žadatelů, a to včetně odůvodnění. V tomto případě Vám samozřejmě poskytneme další informace o možnostech řešení Vaší situace.
 
O blížícím se přijetí budete v dostatečném předstihu informováni telefonicky a písemně sociální pracovnicí.