Informace o postupu přijetí do zařízení

Pokud máte Vy nebo Váš rodinný příslušník zájem o umístění do našeho zařízení, je nutné podat k nám písemnou žádost. Její součástí je také vyjádření ošetřujícího lékaře a dále kopie dokladu o přiznaném příspěvku na péči.
 
Jakmile bude Vaše žádost doručena do SENIOR centra Blansko, p.o., v nejbližším možném termínu bude provedeno sociální šetření v místě Vašeho současného pobytu.
 
O termínu sociálního šetření budete vždy předem informováni. Následně bude žádost posouzena v Komisi pro zařazení žádostí do evidence žadatelů, která pracuje ve složení: ředitel, vedoucí úseku sociální péče, vedoucí úseku zdravotní a rehabilitační péče, sociální pracovníci.
 
V případě, že bude Vaše žádost schválena, bude žádost zařazena do evidence žadatelů o sociální službu a o této skutečnosti budete písemně vyrozuměni.
 
V případě uvolnění místa budete kontaktováni a bude s Vámi zahájeno jednání o uzavření smlouvy a o nástupu do zařízení.
 
V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky k umístění do zařízení,  bude Vám zasláno písemné vyrozumění o nezařazení žádosti do evidence čekatelů, a to včetně odůvodnění. V tomto případě Vám samozřejmě poskytneme další informace o možnostech řešení Vaší situace.