Domov pro seniory 

SENIOR centrum Blansko, Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko

 

Kapacita služby:

Domov pro seniory má kapacitu 70 osob.
 

Posláním služby je:

Našim posláním je podporovat uživatele v soběstačnosti, předcházet jejich osamění a nabídnout jim  možnost důstojného dožití.

 

Cílová skupina

Zařízení je určeno seniorům starším 60 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a tedy potřebují 24-hodinovou komplexní péči v pobytovém zařízení.
Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

 

Cíl služby Domov pro seniory je:

soběstačnost v základních úkonech sebeobsluhy, zejména:
 • péče o zachované schopnosti a dovednosti
 • podpora zapojení se do péče o vlastní osobu
 • zajištění soběstačnosti zdravotní a rehabilitační péčí
 • nabídka sociálně-terapeutických a aktivizačních činností
 
důstojný a kvalitní život každého uživatele. Důraz klademe na:
 • uspokojení základních životních potřeb
 • individuální přístup ke každému
 • zachování klidu, vytváření pocitu bezpečí a jistoty pomoci
 • ohleduplné zacházení
 
prevence osamění a podpora společenských kontaktů
 • různorodá nabídka aktivit a společenských akcí
 • udržení a rozvíjení kontaktu s rodinou a přáteli
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a vrstevníky

Zásady poskytování sociální služby:

 • Individuální přístup
Respektujeme životní zvyklosti, osobní potřeby a přání každého uživatele. Podporujeme uživatele v jeho rozhodování poskytováním informací co nejsrozumitelnějším způsobem. Zároveň ho podporujeme v činnostech, které mu umožní udržet si co nejvyšší stupeň samostatnosti.
 • Respekt a úcta k člověku
U uživatelů Domova pro seniory dbáme na zajišťování a ochranu jejich lidských práv.
Služby poskytujeme bez ohledu na rasu, náboženské a politické přesvědčení, národnost, sexuální orientaci a ekonomickou situaci. Uživatele chráníme před nežádoucím a nevhodným chování ze strany personálu či třetích osob. Dbáme na zachování soukromí uživatele.
 • Profesionalita a kvalita poskytovaných služeb
Služby poskytujeme týmově a komplexně prostřednictvím odborných pracovníků na jednotlivých pozicích, kteří si průběžným vzděláváním neustále prohlubují svou kvalifikaci. Jsme aktivně zapojeni do certifikovaných projektů zvyšování kvality služby.
Dbáme na to, abychom službu poskytovali v maximálně bezpečném prostředí a dodržovali standardy kvality sociální služby. Za každých okolností chráníme život a zdraví našich uživatelů.

 

Služba není určena:

 • seniorům, kteří se nenachází v nepříznivé sociální situaci a jsou schopni za pomoci dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí
 • seniorům, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují takovou péči, kterou lze poskytnout jen ve zdravotnických zařízeních
 • seniorům s diagnostikovým středně těžkým až těžkým onemocněním demencí s projevy narušujícími kolektivní soužití
 • seniorům, kteří jsou závislí na návykových látkách
 • seniorům, kteří v důsledku poruchy osobnosti narušují klidné soužití v kolektivu
 • seniorům s potřebou osobní asistence
 • seniorům, kteří nepotřebují zajištění celodenní péče
 • seniorům s akutním infekčním onemocněním nebo diagnózou bacilonosiče
 • seniorům s vrozenou úplnou hluchotou nebo slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit
 • seniorům s vrozenou mentální retardací a autismem
 • s ohledem na personální zajištění nemůžeme přijímat osoby, které nerozumí českému jazyku
 • seniorům s opakujícími se  projevy agresivity a chování znemožňující zajištění bezpečí pro stávající uživatele (na základě lékařského vyjádření)
 • seniorům v akutní fázi duševního onemocnění jako jsou psychózy, schizofrenie a maniodeprese
 • službu nemůžeme poskytnout taktéž z důvodu plného obsazení domova.