Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,
víme, jaký zármutek v těchto dnech prožíváte, a proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Rádi bychom Vám byli nápomocni několika informacemi, které se týkají záležitostí, jež musíte bezprostředně zařídit.

Úmrtí uživatele v SENIOR centru Blansko

O úmrtí uživatele je informován nejbližší příbuzný, kterého uživatel uvedl jako kontaktní osobu.
Při převzetí osobních věcí je nutné prokázat totožnost, zda jde o osobu, kterou uživatel uvedl jako kontaktní osobu. Cennosti a peníze, které měl uživatel na svém pokoji nebo uloženy v depozitní pokladně u sociálních pracovnic, se předávají do úschovy soudu a řeší se v rámci dědického řízení.
Adresa:
Okresní soud Blansko
dědické oddělení
Hybešova 5
678 01 Blansko
Úhradu za pobyt a stravu v měsíci, kdy uživatel zemřel, účtujeme v závislosti na tom, zda zemřel před 15. dnem v měsíci nebo po 15. dni v měsíci.
Před 15. dnem (včetně): pokud důchod a příspěvek na péči byl zaslán na náš účet, vrátíme příslušným úřadům celou částku a nedoplatek za ubytování a stravu postupujeme do pozůstalosti zemřelého nebo tento nedoplatek může rodina uhradit na pokladně SENIOR centra Blansko.
Po 15. dni: ze zaslaného důchodu a příspěvek na péči vyučtujeme nedoplatek za ubytování a stravu a zbytek částky postupujeme do pozůstalosti zemřelého.
Pokud uživatel zemře v zařízení, je Vám před příjezdem pohřební služby umožněno rozloučení se svým blízkým ve smuteční místnosti. Máte možnost uspořádat rozloučení se zesnulým v kapličce SENIOR centra.
Je nutné do 7 pracovních dnů vyklidit pokoj zesnulého. Tuto službu SENIOR centrum Blansko neposkytuje ani nezprostředkovává.

Úmrtí v nemocnici

O úmrtí uživatele je informován nejbližší příbuzný, který je uveden v dokumentaci uživatele. Nezbytné informace podává ošetřující lékař a službu konající zdravotní sestra na oddělení, kde byl zesnulý hospitalizován.
Za dobu pobytu v nemocnici je uživateli vyplacena SENIOR centrem Blansko vratka za stravu, která taktéž bude postoupena do pozůstalosti.

Úmrtní list

Úmrtní list obdrží doporučeně poštou objednatel pohřbu z příslušné matriky do jednoho měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

Vypravení pohřbu, státní příspěvek na pohřeb

Pohřeb můžete zadat kterékoliv pohřební službě, kterou si zvolíte.
Pokud máte zájem, je možné pohřeb vypravit v kapličce SENIOR centra.
Dle zákoníku práce máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu:
- 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
- 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Zdravotní pojištění

Je nezbytné vrátit kartu zdravotního pojištění zemřelého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny a odhlásit důchod na pobočce správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště zesnulého – vše zařídí sociální pracovnice SENIOR centra.

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně. Po obdržení usnesení od notáře, které nabylo právní moci, kontaktujte telefonicky pokladní, paní Barboru Mazourkovou.
.

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení dle místa svého trvalého bydliště. Zde obdržíte příslušnou žádost a informace o dokladech, které je nutné předložit. Potřebné informace jsou také na internetové adrese České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz.
SENIOR centrum Blansko