Informace pro dobrovolníky

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.                                      

 

Práva dobrovolníka

» Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
» Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
» Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
» Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
» Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
» Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
» Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci, pouze však za předpokladu, že zařízení poskytuje supervizi i pro své zaměstnance.
» Právo říci "ne", pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
» Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.
» Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
» V případě neuspokojivé spolupráce má dobrovolník právo na ukončení smluvního vztahu se zařízením.
» Dobrovolník má právo účastnit se školení a výcviků potřebných pro výkon své činnosti v organizaci.

 

Povinosti dobrovolníka

» Dobrovolník se zavazuje, že sjednanou činnost bude vykonávat osobně, podle svých schopností a znalostí, v pravidelných intervalech minimálně 1x týdně.
» Dobrovolník podstoupí školení BOZP.
» Dobrovolník je povinen řídit se pokyny pověřeného zástupce organizace.
» Dobrovolník se zavazuje, že se bude při své činnosti řídit principy organizace a bezpečnostními předpisy organizace. Odchýlí-li se od těchto předpisů, zodpovídá za případnou způsobenou škodu.
» Dobrovolník zachovává úplnou mlčenlivost o informacích získaných o uživatelích (osobní údaje, zdravotní stav, majetkové poměry apod.) nebo při své činnosti v organizaci (informace týkající se druhých dobrovolníků, informace týkající se svěřených dokumentů a právních dokumentů, informace o spolupracujících organizacích).
» Plní úkoly, ke kterým se zavázal, je spolehlivý a nezneužívá projevené důvěry.

 

V případě zájmu Vám bližší informace podá Irena Vachová
Telefonní kontakt: 516 412 899 nebo 727 851 463
e - mailová adresa: vachova.irena@ddblansko.cz

 

Ke stažení:

Dotazník pro dobrovolníka.pdf (106,3 kB)